Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus

EU: tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojailmoitus rekisteröityjen informointiin.

1. Rekisterinpitäjä

Beretta SpA
Via Pietro Beretta, 18
25063 Gardone Val Trompia (Brescia), Italia

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Palin, tietosuojavastaava

Sähköposti: petri.palin(at)sako.fi

3. Rekisterin nimi ja tietojen keruun peruste

Sako Inner Circle-rekisteri, johon kerätään tietoja vain rekisteröidyn henkilökohtaisella suostumuksella. Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sakon Inner Circle-rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ovat rekisteröityjen tiedottaminen ja markkinointi eri välinein, kuten uutiskirjeellä. Henkilötietoja voidaan käyttää mielipide- tai markkinatutkimuksiin Sakon tarpeisiin.

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista voidaan informoida lisäksi kampanjakohtaisilla rekisteriselosteilla. Tähän lukeutuvat kampanjat ovat ennakolta määriteltyjä ja kestoltaan lyhytaikaisia. Näiden kampanjoiden tietosisällöstä informoidaan erillisessä, kyseistä kampanjaa varten laaditussa rekisteriselosteessa.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Sako Inner Circle-rekisteri pitää sisällään luonnollisia henkilöitä ja organisaatioita.

6. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilyttämisajat

Sako Inner Circle-rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidystä:

  • Etu- ja sukunimi
  • Maa
  • Sähköposti
  • Tiedot rekisteröidyn kiinnostuksen kohteesta kohdennettua markkinointia varten, mikäli hän on antanut siihen luvan

Tietoja säilytetään ja käytetään kunnes henkilö tai organisaatio eroaa Inner Circle-yhteisöstä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Inner Circle-rekisteri sisältää tietoja, jotka on saatu rekisteröidyn liittyessä Inner Circle-yhteisöön Sakon ylläpitämillä verkkosivuilla tai tapahtumissa.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin Beretta konsernin ulkopuolelle.

9. Tietojen siirto EU tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä on suojannut rekisterin tarvittavin tietoturvakeinoin. Rekisterin tietoihin pääsyä on rajattu ja käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjäoikeudet on myönnytty vain Beretta konsernin henkilökunnalle. Jokainen rekisterin tietoja käsittelevä on allekirjoittanut salassapitosopimuksen.

11. Rekisteröidyn oikeuksien takaaminen

1. Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot pyytämällä niitä Sakon yhteyshenkilöltä, jonka yhteystiedot on löytyvät tämän asiakirjan kohdasta 2. Luovutamme tietoja vain rekisteriin kirjatuille sähköpostiosoitteille. Muissa tapauksissa tietojen tarkastajan on todennettava henkilöllisyytensä Sakolle.

2. Oikeus vaatia tiedon oikaisua
Rekisteriin kuuluvalla on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä Sakon yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan kohdassa 2.

3. Oikeus siirtää henkilötietonsa rekisteristä toiseen
Rekisteriin kuuluvalla on oikeus vastaanottaa tietonsa siirrettävässä muodossa. Pyynnön siirrosta voi tehdä ottamalla yhteyttä Sakon yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan kohdassa 2.

4. Oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteriin kuuluvalla on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista. Pyynnön henkilö- tietojen poistamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä Sakon yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan kohdassa 2.

5. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteriin kuuluvalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli Sako ei toiminnallaan täytä tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisia vaatimuksia.

12. Muut rekisteröidyn oikeudet

Ilmoitamme mahdollisista rekisteröidyn tietoon kohdistuneista tietoturvaloukkauksista rekisteröidylle ja tietosuojan valvontaviranomaiselle. Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Sakon yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan kohdasta 2.